STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A D.G.A.S.P.C .TULCEA

 

*Compartiment Adopții și Postadopții

*Secretariatul Comisiilor Copii, Adulți

*Compartiment Audit Intern

 1. DIRECȚIA PENTRU PROTECȚIA COPILULUI

   Serviciul Management de caz pentru copil, Monitorizare servicii sociale

 •  Asistenți maternali profesioniști
 •  Compartiment de evaluare, formare și monitorizare asistență maternală

    Serviciul Evaluare Complexă a Copilului

 • Complex de Unități de tip Familial pentru Copilul cu Dizabilități Tulcea:
 1. a) Casa de tip Familial pentru Copilul cu DizabilitățI “Pescărușul
 2. b) Casa de tip Familial pentru Copilul cu DizabilitățI “Dumbrăveanca”
 3. c) Casa de tip Familial pentru Copilul cu DizabilitățI “Egreta”
 •  Complex de Unități de tip familial Tulcea:
 1. a) Casa de tip familial COCORII 1
 2. b) Casa de tip familial COCORII 2
 3. c) Casa de tip familial COCORII 3
 4. d) Apartamente de Tip Familial
 • Complex de Unități de tip familial Isaccea
 • Complex de Servicii “Sf. Maria “ Tulcea:
 1. a) Compartiment violența în familie
 2. b) Centrul maternal
 3. c) Centrul de recuperare pentru victimele violenței în familie

  Serviciul Prevenție , Intervenție Situații Speciale , Evaluare Minori, Fapte Penale , Telefonul copilului

 • Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Tulcea
 • Centrul de Plasament “Speranța” Tulcea
 • Centrul de Plasament Sulina
 • Centrul de Plasament Sâmbăta Nouă
 • Centrul de Plasament Somova
 • Centrul de Plasament Mahmudia
 • Centrul de primire minori în regim de urgență Tulcea
 • Centrul de Plasament pentru Recuperarea și Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever “Pelican” Tulcea

 

2.DIRECȚIA RESURSE UMANE , JURIDIC, MONITORIZARE STATISTICĂ , COORDONARE SPAS-URI

 • Serviciul Strategii, Programe, Proiecte, monitorizare, Statistică, Coordonare și Îndrumare a activității SPAS-urilor
 • Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Relații cu Publicul
 • Serviciul Juridic, Contecios, Control Intern și Managementul Calității

 

 1. DIRECȚIA PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE

  Serviciul Prevenire Marginalizare, Management de caz pentru adulți, Monitorizare Servicii Sociale, Evidență și Plată Prestații Sociale

  Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

 • Centrul de recuperare și Reabilitare neuropsihiatrică Babadag
 • Centrul de recuperare și Reabilitare neuropsihiatrică Zebil
 • Centrul de recuperare și Reabilitare neuropsihiatrică Horia
 • Centrul de îngrijire și asistență Babadag
 • Centrul de îngrijire și asistență „Lebăda” Tulcea
 • Centrul de îngrijire și asistență Tichilești
 • Complex de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte “SF. Nectarie” Tulcea:

    a) Centrul de îngrijire și asistență Tulcea

     b) Cămin pentru persoane vârstice “ Sf. Nectarie “ Tulcea

    c)Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Tulcea

 •  Centrul de îngrijire și asistență “ Dumbrava” Babadag

 

 1. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Financiar-contabil , Finanțe- buget

Compartiment Achiziții publice, Contractare , Servicii Sociale , Aprovizionare

Serviciul Administrativ , Tehnic, Patrimoniu, Sănătate, Securitate în munca și PSI

 • Compartiment Sănătate , Securitate în muncă și PSI

FUNCȚII ȘI ATRIBUȚII

         Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea îndeplineşte, conform legislaţiei în vigoare,  următoarele funcţii:

- de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean;

- de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul judeţului;

- de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;

- de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăsoară activităţi în domeniu;

- de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului;

- de reprezentare a consiliului judeţean, pe plan intern şi extern,  în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului.

            Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Tulcea îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. In domeniul protecţiei drepturilor copilului:

- întocmeşte raportul de evaluare inițială a copilului şi a familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie speciale;

- monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;

- identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;

- monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toata durata acestei măsuri;

- identifică, evaluează şi pregăteste persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de munca şi asigură formarea continuă a asistenţilor maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;

- acordă asistenţă şi sprijin părintilor copilului separat de familie în vederea reintegrării în mediul său familial;

- reevaluează, cel putin o data la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, dupa caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;

- îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa;

- identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc sa adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;

- monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate al copilului o permit;

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevazute de lege.

 1. În domeniul protecţiei persoanei adulte

- completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forțe proprii situaţiile de dificultate, dupa epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

- acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

- depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;

- verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de cate ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte aflate în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menținerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

- asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate;

- depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

 1. Alte atribuţii:

- coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;

- coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părintii săi, precum şi cea de admitere a adultului în instiţutii sau servicii, desfăsurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială;

- acordă asistenţă tehnica necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă sociala şi protecţia copilului;

- evaluează şi pregăteşte persoane, identificate de serviciul public local de asistenţă socială, care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap şi supraveghează activitatea acestor asistenţi;

- colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfasoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului sau cu agenţi economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;

- dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecţia copilului, în funcţie de nevoile comunităţii locale;

- colaborează pe baza de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;

- asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

- propune consiliului judeţean înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului;

- prezintă anual sau la solicitarea consiliului judeţean rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;

- asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;

- sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi oricaror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

- acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor aflate în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;

- organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;

- asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de expertiză medicală a persoanelor adulte cu handicap;

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevazute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale consiliului judeţean.