Informare privind protectia datelor cu caracter personal

Acord  privind prelucrarea datelor cu caracter personal

INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL ŞI LIBERA CIRCULAŢIE A ACESTOR DATE

Începând cu 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul European nr. 679/27.04.2016. privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (General Data Protection Regulation - GDPR), regulament care va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea se aliniază prevederilor Regulamentului 2016/679/UE şi vă informează pe această cale asupra drepturilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dreptul de informare - aveţi dreptul să fiţi informat în momentul preluării consimţământului sau colectării datelor cu caracter personal;

Dreptul de acces - aveţi dreptul să obţineţi din partea noastră o confirmare de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă este cazul, şi acces la acestea, precum şi asupra modalităţilor în care sunt prelucrate;

Dreptul la portabilitatea datelor - aveţi dreptul să vă primiţi datele personale într-un format structurat, care poate citit automat, date care pot fi transmise direct altui operator, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;

Dreptul la opoziţie - când prelucrarea datelor cu caracter personal are ca scop marketingul direct, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment;

Dreptul la rectificare - aveţi dreptul la corectarea datelor cu caracter personal inexacte;

Dreptul la ştergerea datelor - aveţi dreptul de a solicita ştergerea datelor personale pentru următoarele motive: nu mai sunt necesare în îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate/prelucrate, vă retrageţi consimţământul şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneţi prelucrării, datele au fost prelucrate ilegal etc.;

Dreptul la restricţionarea prelucrării - aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.